برچسب دو

فرم اوره UFC 85

فرم اوره UFC 85

هگزامین – حداقل 99.5 درصد

هگزامین – حداقل 99.5 درصد

پارافرمالدهید – 96 درصد پودر

پارافرمالدهید – 96 درصد پودر

فرمالین 37-42 درصد

فرمالین 37-42 درصد

راه اندازی سیستم تصفیه پساب به روش ECF در شرکت صنایع سینا شیمی

راه اندازی سیستم تصفیه پساب به روش ECF در شرکت صنایع سینا شیمی

راه اندازی سیستم تصفیه گازهای خروجی با استفاده از روشHEPDS :

راه اندازی سیستم تصفیه گازهای خروجی با استفاده از روشHEPDS :

راه اندازی سیستم پایش برخط اندازه گیری گاز فرمالدهید در اگزاست گازهای خروجی

راه اندازی سیستم پایش برخط اندازه گیری گاز فرمالدهید در اگزاست گازهای خروجی