راه اندازی سیستم تصفیه گازهای خروجی با استفاده از روشHEPDS :

slide-2feca5b

راه اندازی سیستم تصفیه گازهای خروجی با استفاده از روشHEPDS :

شرکت سینا شیمی در یک پروژه مشترک با مرکز تحقیقات فمتو وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نسبت به راه‌اندازی یک واحد پایلوت جهت تصفیه گازهای خروجی با استفاده پرتوهای پر انرژی نموده است.

در این سیستم با استفاده از تابش پرتوهای پر انرژی نسبت به تجزیه مولکولهای  مضر در اگزاست گاز خروجی نموده و سبب می گردد تا کیفیت هوای خارج شده از دودکش های راکتورهای سنتزی این کارخانه در حد استانداردهای قابل قبول بین المللی باشد. از ویژه گی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. سرعت بالای تصفیه
  2. عدم ایجاد آلودگی های ثانویه
  3. قابلیت اطمینان بالا
  4. کنترل اتوماتیک و بر خط سیستم